De dienstverlening door Bennu is (energetisch) aanvullend,

dit is geen vervanging voor reguliere behandeling en Bennu geeft nooit geneeskundige garanties. 

U dient bij klachten die uw welzijn betreffen altijd een reguliere arts/hulpverlener te raadplegen en ons daarvan op de hoogte te brengen. Bennu kan met oog op uw welzijn dienstverlening weigeren of onderbreken.

U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw leven, Bennu is niet aansprakelijk voor de beslissingen die u neemt.

 

 

Betaling van een sessie:
Deze sessies dienen ofwel contant ter plekke, ofwel vooraf per bank te worden overgemaakt, zoals afgesproken met Bennu. Bij een overeengekomen combinatie van verschillende diensten dient betaald te worden zoals afgesproken met Bennu.

 

Afmelding voor een sessie:

Voor afmelding die minimaal 24 uur voor de afgesproken datum wordt doorgegeven brengt Bennu geen kosten in rekening. Meldt u zich binnen 24 uur af, dan zal er 50% van de sessie worden berekend. 

 

Aanmelding voor workshops:

Door het invullen van het bestelformulier verplicht u zich tot deelname en betaling de workshop.

 

Betaling van de cursussen en workshops:
Dit is mogelijk middels betaling per bank van het gehele cursus bedrag. Als de betaling niet is voldaan 1 week voor aanvang kunt u helaas niet aan de cursus of workshop deelnemen. Als u om wat voor reden niet in staat bent om (tijdig) te betalen laat het ons weten.

 

Afmelding voor de workshops:

Afmelding die minimaal 30 dagen van te voren plaatsvindt, wordt de workshop terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten.

Afmelding minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt 50 % terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten.

Afmelding binnen 7 dagen of bij het uitblijven van een afmelding is geen restitutie mogelijk en dienen alle niet voldane kosten binnen 14 dagen te worden voldaan.

Is er sprake van een calamiteit en kunt u dit aantonen, dan wordt de workshop volledig terugbetaald. 

 

 

 

Betaalinformatie:  IBAN: NL39RABO0122131762  t.n.v. Bennu.      

onder vermelding van naam en dienstverlening/workshop.


 Wijziging contact gegevens:
Geef tijdig wijzigingen in adres, telefoonnummer en e-mailadres door.

 

Vertrouwelijkheid:
Indien u deelneemt aan een workshop gaat Bennu er van uit dat u net als ons vertrouwelijk omgaat met de informatie over of van andere deelnemers. Wij staan ervoor dat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld zodat er een optimaal leerproces kan ontstaan.

 

Webwinkel:

Bennu is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 57328617. BTW nummer: NL148888355BO1. Bennu stelt afnemers via haar website in de gelegenheid haar producten te bestellen. 
Bennu behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.
 
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de afnemer en Bennu komt tot stand op het moment dat de afnemer:
 • een bestelling heeft geplaatst via de website www.bennu.nl door het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier,
 • kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van Bennu en vervolgens het bestelformulier heeft verzonden,
 • van Bennu een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven de bestelling,
 • het volledige factuurbedrag heeft overgemaakt op de girorekening van Bennu.
Alle aanbiedingen van Bennu zijn vrijblijvend en Bennu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 
Levering:
 • De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar zijn dan ontvangt de afnemer daarover van Bennu bericht.
 • Bennu tracht de bestelde producten te leveren binnen een termijn van 3-7 werkdagen, maar maximaal 30 werkdagen, na ontvangst van het volledige factuurbedrag via overmaking op haar girorekening, o.v.v. klantomschrijving en order. Indien deze termijn langer is krijgt u terstond van ons per e-mail daarover bericht. In die e-mail treft u informatie aan over de reden en de vermoedelijke lengte van de vertraging. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald.
 • De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorg adres.
 
Betaling / prijzen:
 • De vermelde prijzen van alle aangeboden producten zijn in euro's.
 • Volledige betaling geschiedt vooraf, door directe overmaking van het volledige factuurbedrag op girorekening IBAN: NL39RABO0122131762, BIC: RABONL2U, t.n.v. Bennu o.v.v. klantomschrijving en order.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief mogelijke verzendkosten. Verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces. 
 • Indien de prijzen voor producten stijgen tussen acceptatie en levering geldt de prijs van het moment van acceptatie.
 
Retourrecht:
 • U kunt gebruik maken van het retourrecht binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits voldoende gefrankeerd en in originele of vergelijkbare verpakking. 
 • Retourzendingen moeten altijd eerst schriftelijk worden gemeld en schriftelijk worden bevestigd.
 • Wanneer goederen in originele staat verkeren en samen met de originele factuur zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor verzekering, binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
 • Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
 • Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.
 

Privacy Verklaring:

Persoonlijke gegevens dienen op een veilige en transparantie manier verwerkt te worden. Hoe Bennu de gegevens die u deelt verwerk staat hieronder beschreven.

 

Bennu gebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn. 

 

Deze website is https/ssl beveiligd. Dat ziet u  aan het sleuteltje bij het webadres. Dit houdt in dat gegevens die je verstuurd via formulieren versleuteld worden en niet openbaar over internet gaan.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bennu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens bewust en vrijwillig.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is.
 • Om diensten op juiste wijze te kunnen verlenen en om goederen toe te kunnen sturen.
 • Afhandelen van een betaling.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Bennu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bent worden je gegevens bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bennu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht er een wettelijk verzoek komen zal Bennu er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en deze gegevens niet te verstrekken.

 

E-mail:

Elke e-mail die naar Bennu wordt verstuurd wordt opgeslagen op de e-mailserver. Wij downloaden de berichten naar computer en telefoon, beiden zijn beveiligd. Uw e-mailadres wordt niet opgeslagen in een adresboek als u een e-mail stuurt. Elke e-mail die Bennu uitstuurt wordt ook opgeslagen op de e-mailserver. Zoals u het recht heeft om vergeten te worden heeft Bennu dat in principe ook. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zorgvuldig met deze e-mails omgaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bennu en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bennu.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Bennu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bennu.nl

Bennu heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • De website wordt gehost door jouw web. Hier wordt alles technisch onderhouden door ict-experts die ervoor zorgen dat de technische kant van het verhaal voldoet aan de laatste regels en wetgevingen.

 

Welke gegevens heb ik van u:

 • naam.
 • contactgegevens.
 • communicatie via de email.
 • eventueel persoonlijke informatie voor de uitwerking van een dienstverlening.

 

Betalingsverkeer:

De betalingen worden rechtstreeks met u verwerkt, contant of door overschrijving.