Baphomet...begrijp jij de boodschap?

Ken jij Baphomet?

Ik nodig je uit voor een kennismaking die je misschien zal verrassen. Vaak wordt dit belangrijke symbool, dit archetype, dat veel belangrijke kennis in zich draagt totaal verkeerd begrepen of bewust negatief gebruikt. Hetzelfde gebeurd met het occultisme. Het is tijd dat ook dit gezuiverd mag worden in onszelf en het collectief. De occulte kennis is zeer waardevol en vertegenwoordigd net als de gnostiek de aloude kennis van zelfverwerkelijking.

Baphomet draagt het teken van een pentagram met de punt naar boven op het voorhoofd, een teken van Manifestatie. Zijn handen vormen het teken van het hermetisme en wijzen ons op het volgende: zo boven, zo beneden. Rechts wijst naar boven, naar de witte maan/zon (Chesed), links wijst naar de onderste zwarte zon/maan (Geburah). Dit staat voor de balans, genade en gerechtigdheid in het universum. De ene arm is mannelijk (rechts), de andere vrouwelijk (links).

De vlam van intellect  straalt tussen de hoorns, dit symboliseert het Licht binnen de universele balans, het is ook de Ziel die boven de materie verheven is terwijl deze ook verbonden/gebonden is aan de materie.

Het hoofd van het 'beest' staat symbool voor het 'negatieve' ego, de verbinding aan de materie, het karma in het stoffelijk leven en dualiteit. Dat is nu juist het belangrijkste van dit beeld, het vertegenwoordigd ons aardse en menselijke bestaan...de enige plek waar de ziel deze dingen kan ervaren en ontwikkelen in de stoffelijke wereld.

De staf met de 2 slangen symboliseert de Kracht van het bestaan. De schubben op het lichaam symboliseren het levensschenkende water waardoor de Kracht in fysieke manifestatie kan ervaren en de drager van alle informatie. De halve cirkel daarboven is de atmosfeer en het element lucht.

Het androgyne wezen zit op de aarde, in verbinding met de aardemoeder. Baphomet is een symbool van Eenheid die de dualiteit in zich draagt en zo ons bestaan vertegenwoordigd.

Op de ene arm staat solve (oplossen, van vast naar vloeibaar), op de andere arm staat coagula (coaguleren, van vloeibaar naar vast). Dit zijn belangrijke processen in de alchemie van het leven.

 

De keuze voor de geiten-ramkop is gebaseerd op de egyptische godheid Banebdjedet. Deze godheid had een cultus in Mendes. Vandaar dat Baphomet ook regelmatig, veelal gerelateerd aan demonen, 'de bok van Mendes' wordt genoemd.

Banebdjedet was een symbool van kracht en vruchtbaarheid, diep geworteld in de menselijke essentie. Vandaar dat hoofd van Baphomet vertegenwoordigd wordt door de godheid die ons het dierlijk aspect van de mens terugspiegelt.

 

Bernard Clairvaux heeft het leerproces dat Baphomet ons aanreikt mooi samengevat:

De mens begint in de eerste graad door zichzelf lief te hebben voor zijn eigen bestwil. Vervolgens leert de mens in de tweede graad God/de Bron lief te hebben, maar nog steeds om zelfzuchtige redenen. In de derde graad leert de mens God/de Bron lief te hebben omwille van God/de Bron. De vierde graad gaat nog een stap verder, de mens leert zichzelf lief te hebben omwille van God/de Bron.

 

Er zijn vele deskundigen die zich hebben gebogen over de code die in het woord Baphomet besloten ligt. Allemaal komen ze uit op één begrip: Wijsheid. 

Wijsheid: de bron van begrijpen wordt ook wel Sophia/Shekinah/Maria genoemd. Dit zijn archetypes van Wijsheid en het Levenswater (wat de drager van wijsheid is). Met deze wijsheid wordt de diepe, mysterieuze en intuïtieve wijsheid bedoeld. De kundalini, ook wel Logos genoemd, stijgt vanuit de basis omhoog, ontwikkelt door het levenschenkende water binnen de atmosfeer en komt tot manifestatie.  

'Baphe' betekent ook dopen. Door het water wordt de geest gedoopt, water is de wortel waarin de geest kan groeien en steeds krachtiger wordt. 

 

De tempel van Solomon draagt de volgende naam: Tempel van Vrede onder de mensen:

Templi omnium hominum pacis abhas = Tem Oph Ab= Baphomet

Baphomet laat ons weten dat wij zelf de Tempel van Vrede zijn en dat die tot manifestatie komt door de evolutie van de mens. Onze staat van zijn wordt weerspiegelt in de wereld om ons heen. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.

 

Om deze staat van Zijn, deze Tempel te dragen dienen de dualiteiten binnen ons zijn met elkaar in balans te zijn. Hiervoor hebben we kennis en wijsheid nodig. Deze wordt ons aangereikt door Baphomet. Daarbij staat de naam Solomon symbool voor de mens die de Eenheid heeft gerealiseerd. Hij is de zoon van David, wat symbool staat voor de Geliefde die in Vreugde is met God/Bron.

 

Door onszelf lief te hebben omwille van God/de Bron

worden wij de Tempel van Vrede/brengen we de hemel op aarde

en realiseren we Eenheid. 

 

Dan is er nog de connectie met Baphomet en het getal 666. Dit is het getal van 'het beest' of beter gezegd het dierlijke aspect in de mens. 666 is een codering die ons terug brengt bij Banebdjedet en de levenskracht van vruchtbaarheid en voortplanting. Wanneer je het ontcijfert naar een grieks woord en vervolgens spiegelt vind je het woord 'seks' terug in het getal 666.  Alleen hij/zij die de Wijsheid van Sophia/Shekinah/Maria in zich draagt, dus niet kent maar ook begrijpt kan met deze dierlijke kracht in zijn menszijn op juiste wijze omgaan. Dit gaat terug naar de Tantrische kennis uit India, waar de gnostiek en de occulte kennis in grote mate op gebaseerd is. Het brengt je weer terug bij de Kundalini, de levenskracht en hoe daar juist mee om te gaan. 666 leert ons om te gaan met onze levensschenkende scheppingskracht. 

Dit verband zien we ook terug in op makro niveau: al het leven op aarde is gebaseerd op koolstof dat bestaat uit: 6 protonen, 6 neutronen en 6 electronen. Zie daar de levenskracht van 666 wederom verschijnen. 

 

Wij worden door Baphomet uitgenodigd om ons eigen Zijn te bestuderen en te groeien naar een gebalanceerde staat van Zijn die de dualiteiten in onszelf overstijgt en de allesomvattende Eenheid kan her-inneren. 


«